Home

Fondul european de dezvoltare regională

MFE 2014-2020 - Cadrul instituţional 2014-2020

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) Fișe

  1. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) este unul dintre principalele instrumente financiare ale politicii de coeziune europene. Obiectivul fondului este de a contribui la reducerea disparităților dintre nivelurile de dezvoltare ale regiunilor europene și de a îmbunătăți standardele de viață în regiunile cele mai defavorizate
  2. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este un fond special al comunității europene, creat în anul 1975 în vederea reducerii decalajelor dintre gradul de dezvoltare a regiunilor Comunității.Odată cu crearea FEDR a fost definită o politică regională la nivel comunitar și a devenit în scurt timp cea mai importantă componentă a sprijinului structural
  3. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) acordă o atenţie deosebită caracteristicilor specifice teritoriale. Acţiunile întreprinse în cadrul FEDR încearcă să atenueze problemele economice, sociale şi ecologice cu care se confruntă mediile urbane. Zonele cu handicapuri geografice sau naturale (regiunile insulare, zonele.
  4. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), unul dintre Fondurile Europene Structurale și de Investiții, contribuie la o creștere inteligentă, durabilă și favorabilă incluziunii, precum și la consolidarea coeziunii economice, sociale și teritoriale în regiunile și orașele din UE
  5. Fondul European de Dezvoltare Regională Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional 2014 - 2020, a organizat în perioada 18 - 29.08. 2017, în municipiile: Brăila, Constanța, Focșani, Buzău și Galați 5 sesiuni de informare pentru.
  6. Fondul de dezvoltare regională și Fondul de coeziune reprezintă cel mai mare instrument public european de investiții, cu un buget de 243 de miliarde EUR (în prețurile din 2018). Ele reprezintă circa un sfert din Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027

Fondul European de Dezvoltare Regională - Wikipedi

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020. AGRIECOTEC. Titlu proiect: CONSTITUIREA ŞI IMPLEMENTAREA DE PARTENERIATE PENTRU TRANSFER DE CUNOŞTINŢE ÎNTRE INSTITUTUL DE CERCETĂRI PENTRU AGRICULTURĂ ȘI MEDIU IAŞI ŞI MEDIUL ECONOMIC AGRICO Fondul European de Dezvoltare Regională COMUNICAT DE PRESĂ. Granturi pentru capital de lucru acordate beneficiarilor IMM-uri cu activitate economică în unul din domeniile de activitate prevăzute în anexa nr. 2 F F Citeşte mai mult

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) Tipărire Detalii Categorie: Economie Publicat: 01 Ianuarie 2020 Accesări: 179. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Rating 0.00 (0 Votes) Rolul acestui fond este de a impulsiona investiţiile şi de a echilibra balanţa dezvoltării la nivelul statelor membre al Uniunii. Prioritatea numărul 1 la finanţare o. European Structural and Investment Funds. Data. About; Legal Notice; Cookies; Contact; Search; User Logi Regulamentul privind Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) și Fondul de coeziune (FC).rar: Regulamentul privind mecanismul de cooperare transfrontalieră.rar: Planul Național de Redresare și Reziliență, consultare publica, noiem-dec 2020.pdf: Planul Național de Relansare și Reziliență, Martie 2021.pdf: PNRR_final_v2.pdf: PNRR. REGULAMENTUL (UE) NR. 1303/2013 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI. din 17 decembrie 2013. de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum și de stabilire a unor dispoziții generale.

Politica regională Inforegio - FEDR - Fondul European de

Regulamentele aferente Fondului European de Dezvoltare

Au fost aprobate Regulamentele aferente Fondului European

HG 678 19/08/2015 - Portal Legislativ. HOTĂRÂRE nr. 678 din 19 august 2015 (*actualizată*) privind închiderea programelor operaţionale finanţate în perioada 2007-2013 prin Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune şi Fondul European pentru Pescuit (actualizată până la data de 14 octombrie. proiect finanȚat prin fondul european de dezvoltare regionalĂ Modul de finalizare a achiziției directe: Notă de comandă Perioada de valabilitate a ofertelor : 30 (treizeci) de zile de la data limită de depunere a ofertelor bilă din Fondul European pentru Dezvoltare Regională, iar 740.793,60 lei contribuţia beneficiarului. De rezultatele proiectului vor beneficia populaţia oraşului Hârşova, populaţia din localităţile rurale învecinate, mediul de afaceri, turiştii şi populaţia care tranzitează oraşul. Prin implementarea acestu

Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziun

din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 3.2 - Termenul zisau zile sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit. 3.3 - Clauzele şi expresiile vor fi interpretate prin raportare la întregul contract (inclusiv c Fondul de dezvoltare regională şi Fondul de coeziune reprezintă cel mai mare instrument public european de investiţii, cu un buget de 243 de miliarde de euro (în preţurile din 2018). Ele reprezintă circa un sfert din Cadrul Financiar Multianual (CFM) pentru perioada 2021-2027 comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul European pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile ac estor fonduri FEDR - Fondul European de Dezvoltare Regională. Programul Operațional Regional. (UE) nr. 223/2014 al Parlamentului European și al Consiliului privind Fondul de ajutor european destinat celor mai defavorizate persoane, sistemul de management și control include: o autoritate de management, o autoritate de certificare și o autoritate de. FEDR Fondul European de Dezvoltare Regională FEGA Fondul European de Garantare Agricolă FEPM Fondul European pentru Pescuit şi Afaceri Maritime FESI Fonduri Europene Structurale şi de Investiții FOB Free On Board FPC Formare Profesională Continuă FRA Agenția de Europeană pentru Drepturi Fundamentale FSE Fondul Social European GAL Grup.

CPR - Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de. Fondul european de dezvoltare regională, 2007-2013. Fondul european de dezvoltare regională ( FEDR ) este un fond alocat de Uniunea Europeană . Scopul său este de a transfera bani din regiuni mai bogate (nu din țări) și de a-i investi în infrastructura și serviciile din regiunile subdezvoltate - Regulamentului de punere în aplicare (UE) nr. 808/2014 al Comisiei din 17 iulie 2014 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (UE) nr. 1.305/2013 al Parlamentului European și al Consiliului privind sprijinul pentru dezvoltare rurală acordat din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR), cu modificările și. Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020.Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro.. Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este un fond special al comunităţii europene, creat în anul 1975 în scopul finanţării zonelor defavorizate şi reducerii dezechilibrelor existente în prezent între diferite regiuni ale Uniunii Europene.El este cel mai important fond structural în termeni de resurse, acordând ajutoare. Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) Fondul social european (FSE) - sprijină proiectele legate de ocuparea forței de muncă în toată Europa și investește în capitalul uman al UE (lucrători, tineri și persoane aflate în căutarea unui loc de muncă). Fondul social european (FSE programare 2021-2027 sunt reprezentate de: Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European Plus, Fondul de Coeziune, Fondul Europen pentru Afaceri Maritime și Activități Pescărești și de Acvacultură, Fondul pentru Tranziție Justă, Fondul pentru Azil și Migrație, Instrumentul pentru Managementu Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014-2020 5 2. PARTEA I - SITUAȚIA RĂSPUNSURILOR PRIMITE Modalitate de transmitere și primire chestionar Chestionarul a fost transmis pe e-mail către 365 de unități administrativ teritoriale (consilii județene, municipii și orașe) din toate cele 8 regiuni de dezvoltare, cu terme Proiectul este cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, valoarea acestuia fiind de 854.341.69 lei, din care, finanțarea nerambursabilă este în cuantum de 824.858.01 lei

Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 ge 4 4. Conceptul de schemă, alocare individuală și ajutor ad-hoc 4.1. Schema de ajutor de stat 4.2. Alocarea individuală în cadrul unei scheme de ajutor de stat 4.3. Ajutorul ad-hoc 4.4. Modalități de implementare a unei scheme/ajutor ad-hoc 4.5 Fondul European de Dezvoltare Regională mai 30, 2011 de admin. Se lucrează la Centura Caracalului. Compania Naţională de Autostrăzi şi Drumuri Naţionale din România a încheiat, la sfârșitul anului trecut, contractul de execuţie a lucrării pentru construcţia centurii de ocolire a oraşului Caracal Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) va beneficia de un buget de 200 de miliarde de euro și va acorda sprijin adaptat pentru anumite regiuni, precum și o atenție sporită orașelor și dezvoltării urbane durabile Proiect cofinanțat din FondulEuropean de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Beneficiar: MINESA I.C.P.M. S.A. Titlul proiectului: Granturi pentru capital de lucru acordat societatii MINESA ICPM SA din cadrul schemei de ajutor de stat instituită prin Ordonanța de

Este vorba de un număr de peste 5.450 proiecte contractate - începând din 2015 până la sfârșitul primului trimestru al acestui an - în cadrul tuturor programelor operaționale, finanțate prin intermediul a trei fonduri: Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), Fondul de Coeziune (FC) și Fondul Social European (FSE) DOMUS NUVO SRL, cu sediul în Str.Varful cu Dor, Nr.26, Hala expoziție mobilă, Municipiul Constanța, Județul Constanța, a derulat în perioada septembrie-decembrie 2015, proiectul Creșterea competitivității DOMUS NUVO SRL prin achiziționarea de utilaje specifice, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu.

Video: Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) (2007-2013

Peste 40 de milioane de lei, bani europeni, din sistemul

Acest proiect este &nanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională al UE prin programul INTERREG IVC. Ediție în limba română îngrijită de Consiliul Județean Giurgiu Strada Bucureşti, Nr. 10 080045 Giurgiu România Telefon: + 040 0372 46 26 26 partnerships.cjg@gmail.com www.cgiurgiu.ro Tradus de Diana Cionte Valoarea totală a obiectivului Autostrada Sebeș - Turda este de 1.949.896.940,24 lei (cu TVA) și este finanțat prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020 astfel: 75% reprezintă contribuția Uniunii Europene prin Fondul European de Dezvoltare Regională - 1.215.224.556,60 lei, 25% contribuția națională (bugetul. Polul de Creștere Ploiești-Prahova, Coordonarea implementării Planului Integrat de Dezvoltare Planul Integrat de Dezvoltare al Polului de Creştere Ploiești-Prahova Proiect cofinanţat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013 Proiecte finanțabile prin POR AP 1 Centrul de afaceri multifuncţional Lumina Verd S.C. DIGINESIS S.R.L. derulează începând cu data de 08.11.2013 proiectul Creșterea competitivității societății Diginesis S.R.L. prin implementarea sistemelor TIC integrate, co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională, în baza contractului de finanţare încheiat cu Ministerul Comunicaţiilor şi Societăţii Informaţionale Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) investește 363,3 milioane de euro pentru construirea unui pod peste Dunăre în orașul Brăila.Proiectul implică, de asemenea, construirea unor drumuri de legătură pentru a îmbunătăți conexiunile de transport dinspre Marea Neagră înspre nord-estul României.Johannes Hahn, comisarul pentru politica europeană de vecinătate și.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare

Proiect realizat prin fondul european de dezvoltare regională Titlul proiectului: Servicii stomatologice la standarde europene prin diversificarea activitatii SC LE MEDICIN SRL Beneficiar: SC LE MEDICIN SRL Obiectivul general/Scopul proiectului: corespunde cu obiectivul specific al Axei prioritare 2 si este reprezentat de cresterea competitivitatii SC Le MEDICIN SRL si desfasurarea. Fondul European de Dezvoltare Regională și Fondul de Coeziune. Cu un buget de 243 de miliarde de euro (în prețurile din 2018) - aproximativ un sfert din cadrul financiar multianual (CFM) 2021-2027 - fondurile regionale și de coeziune reprezintă împreună cel mai mare instrument de investiții al UE finanțate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 4. H.G. nr. 93/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor O.U.G. nr.40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, c

Fondul European de Dezvoltare Regională Autoritate de Management și Agenţia pentru Dezvoltare Regională Sud Muntenia, în calitate de Organism Intermediar (contract de finanțare 6372/03.12.2020). Valoarea totală a proiectului este 7.315.147,16 lei, din care suma nerambursabilă este de 5.975.888,68 lei, ia Spitalul Municipal Dr. Alexandru Simionescu din Hunedoara a reuşit să obţină o finanţare în valoare de 10.037.298 lei (aprox. 2 milioane de euro) ca ajutor financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR). Proiectul întocmit şi depus în acest scop a fost acceptat pentru finanţare. Prin intermediul acestuia, Spitalul din Hunedoara și-a propus.

Fondul European de Dezvoltare Regională - Financial

Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) va beneficia de un buget de 200 de miliarde de euro și va acorda sprijin adaptat pentru anumite regiuni, precum și o atenție sporită orașelor și dezvoltării urbane durabile. Acest instrument se va concentra în special pe creșterea competitivității economice și crearea de locuri de. Proiectul este unul cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională apare prima dată în Observatorul Prahovean. Luna trecută, autoritățile locale ale comunei Râfov au semnat contractul de finanțare pentru proiectul Achiziția de echipamente din domeniul tehnologiei - IT mobile, respectiv tablete, echipamente și. Proiectul Managementul adecvat al speciilor invazive din România, în conformitate cu regulamentul UE 1143/2014 referitor la gestionarea introducerii și răspândirii speciilor alogene invazive este confinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER

Inves m în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020 TÂRGOVIȘTE, 13.08.2019 ORAȘUL GĂEȘTI anunță demararea proiectului Reabilitare,consolidare și modernizare monument istoric; schimbar FAZA I - Cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 FAZA II - Cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Page 1 of 50 Manual de Utilizare pentru utilizator de tip GOSPODA European Union - Official website of the European Union. A trăi, a lucra, a călători în UE . Informații despre dreptul fiecărui european de a locui, de a munci, de a călători și de a studia în alte țări din UE, inclusiv despre dreptul la servicii de asistență medicală și drepturile consumatorilo The Extreme Light Infrastructure Nuclear Physics project is one of the most prestigious research infrastructures in the world due to its unique state-of-the-art equipment. Implemented by the National Institute of Physics and Nuclear Engineering Horia Hulubei (), ELI-NP has been designated by the Nuclear Physics Collaboration Committee of the European Science Foundation as a major facility in. Fondul European de Dezvoltare Regională a fost înfiinţat în 1975 şi are cea mai mare pondere în cadrul fondurilor structurale. FEDR are drept scop reducerea disparităţilor dintre regiunile UE şi are ca direcţii de intervenţie următoarele (conf. reglementării Parlamentului European şi Consiliului nr. 1783 /1999):.

Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDER) urmărește consolidarea coeziunii economice și sociale în cadrul Uniunii Europene, prin reducerea dezechilibrelor dintre regiunile sale. FEDER va investi mai mult de 197 miliarde de euro în regiunile Europei de-a lungul perioade Proiect implementat de În parteneriat cu: - Proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională -8.11.2011 ASOCIAŢIA WWF-PROGRAMUL DUNĂRE-CARPAŢI ROMÂNIA În calitate de achizitor, anunţă demararea procedurii de achiziţie pentru atribuire Vor fi selectate 10 propuneri artistice care explorează tema viitorului muncii, acestea fiind finanțate cu până la 6.500 de euro fiecare.Prin intermediul Work Upside Down, activitate din proiectul Cluj Future of Work finanțat de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Urban Innovative Actions, se urmărește crearea unei conversații. Program cofinanțatdin Fondul European de Dezvoltare Regională Programul OperaționalCompetitivitate 2014 -2020 Apel: POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de cunoştinţe(Knowledge Transfer Partnership) Axa Prioritară1 - Cercetare, dezvoltare tehnologicășiinovare însprijinul competitivitățiieconomice șidezvoltăriiafacerilor Acțiune1.2.3: Parteneriate pentru transfer de. I. Prezentarea generală a Fondului European de Dezvoltare Regională. 1.1 Scurt istoric FEDR. Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) este un fond special al comunității europene, creat în anul 1975 în vederea reducerii decalajelor dintre regiunile Uniunii Europene, prin finanțarea zonelor defavorizate.Acesta a fost creat la puțin timp după prima extindere a Uniunii, ca.

Fondul European de Dezvoltare Regională Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe operaţionale cofinanţate de Uniunea Europeană vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020 Parteneriat în exploatarea Tehnologiilor Generice Esenţiale (TGE), utilizând o PLATformă de interacţiune cu întreprinderile competitive - TGE-PLAT, cod SMIS 2014+ 10562 Hotărârea de Guvern nr. 399/2015 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european şi Fondul de coeziune 2014-2020; 3 2 Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European, Fondul de Coeziune 5. externe, etc.). Programarea financiară a PND, care a urmărit realizarea unui tablou general realist al surselor de finanţare a dezvoltării ce ar trebui utilizate în perioada 2007-2013 pentru creşterea convergenţei cu UE, anumitor dispoziţii generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European şi Fondul de coeziune şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1260/1999; • Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 din decembrie 2006, stabilind regulile pentru implementarea Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1083/2006 în care s

Open Data Portal for the European Structural Investment

2021 - 2027 - Fonduri Structural

Asociația ROREG implementează proiectul Sprijin pentru eficientizarea gestionării și implementării FESI la nivelul autorităților publice locale de la nivelul orașelor, municipiilor și județelor din România, COD SMIS 132349, fiind cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2014 - 2020 • Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) • Fondul social european (FSE) • Fondul de coeziune (FC) • Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală (FEADR) • Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime (FEPAM) • Inițiativa privind ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor (YEI - Youth Employment Initiative). Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Regional 2014-2020. Proiect selectat în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 și cofinanțat de Uniunea Europeană prin Fondul European de Dezvoltare Regională

EUR-Lex - 32013R1303 - EN - EUR-Lex - Access to European

Proiect co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 (POC) Sesiune de informare ORIZONT EUROPA , Bucuresti, 9 Septembrie 2020 • The aim of European partnerships with EU and associated countries, the private sector, foundations an Proiect cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin POAT 2007-2013. Maria Vladu. Download PDF. Download Full PDF Package. This paper. A short summary of this paper. 37 Full PDFs related to this paper. READ PAPER

Asezarile rupestre de la Alunis – Colti – Bozioru

Mfe 2014-202

Program cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională. Programul . Operațional. Competitivitate 2014 - 2020 . Apel: POC/71/1/4/Parteneriate pentru transfer de . cunoştinţe (Knowledge Transfer Partnership) Axa . Prioritară. 1 - Cercetare, dezvoltare . tehnologică și. inovare în sprijinul . competitivității. economice . și. Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) este un organism neguvernamental, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care acționează în domeniul specific dezvoltării regionale.Aceasta se organizează și funcționează în condițiile Legii privind dezvoltarea regională în România (315/2004) și ale statutului de organizare și funcționare, aprobat de Consiliul. european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului (A se vedea pagina 320 din prezentul Jurnal Oficial)

CCAM

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR) prin Programul Operațional Asistență Tehnică (2014-2020) ASOCIAȚIA PENTRU DEZVOLTARE INTERCOMUNITARĂ ITI DELTA DUNĂRII •Politica de coeziune continuăinvestițiileîn toate regiunile, pe baza a 3 categorii (mai puțindezvoltate, în tranziție, mai dezvoltate) Evaluarea investițiilor în infrastructurile de cercetare și dezvoltare tehnologică (CDT) şi a activităților sprijinite de Fondul european de dezvoltare regională (FEDR) în perioada 2007-2013 - Comisia Europeană, General Directorate for Regional and Urban Polic Regulamentul (UE) 2021/1060 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 iunie 2021 de stabilire a dispozițiilor comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european Plus, Fondul de coeziune, Fondul pentru o tranziție justă și Fondul european pentru afaceri maritime, pescuit și acvacultură și de stabilire a normelor financiare aplicabile acestor fonduri. The funding is intended to strengthen growth and employment in all of Austria's regions. In particular, the IGJ/ERDF programme provides funding to projects in the five areas listed below in the 2014-2020 period. These areas are also referred to as priority axes. Roughly 90 % of the funding goes to the first three of these priorities Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Competitivi Împreună 10 Obiective specifice 4.Instruirea unui număr de 20 specialiști. Domeniile de interes sunt: - procesarea alertelor generate de terminalele SOC, - managementul terminalelor SOC

European Regional Development Fund (ERDF) — European territorial cooperation. EurLex-2. Fondul european de dezvoltare regională (FEDER) - Competitivitate regională și ocuparea forței de muncă. European Regional Development Fund (ERDF) — Regional competitiveness and employment POC - Proiect co-finanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională, prin Programul Operaţional Competitivitate 2014-2020. admin 2020-10-09T07:51:07+00:0 - implementarea Sistemului de Management al Calității. Valoarea totală a proiectului este de 1,680,422.52 lei, din care finanțarea nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională reprezintă 1.016.915,49 lei Valoarea totală a proiectului este de 9.256.554,87 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 4.516.334,75 lei, care este compusă din finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 3.838.884,54 lei și finanțare nerambursabilă din Bugetul Național de 677.450,21 lei

Regulamentul (UE) nr. 1303/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziții comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală și Fondul european pentru pescuit și afaceri maritime, precum. Valoarea totală a proiectului este de 4.756.614,19 lei, din care valoarea totală a finanțării nerambursabile este de 2.463.427,52 lei, care este compusă din finanțare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională în valoare de 2.093.913,39 lei și finanțare nerambursabilă din Bugetul Național de 369.514,13 lei Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin ProgramulOperațional Competitivitate 2014-2020 Competitivi Împreună 10 Obiective specifice 4.Instruirea unui numărde 20 specialiști. Domeniile de interes sunt: - procesarea alertelor generate de terminalele SOC, - managementul terminalelor SOC Proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională, implementate în Sectorul 4. Autor: Roxana Popa Publicat: 16/05/2019 11:28 Sectorul 4 al Municipiului București implementează în calitate de beneficiar următoarele proiecte cofinanțate din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014. Valoarea asistenței financiare nerambursabile este de 91.880.104,30 lei din care suma 78.098.088,74 lei este finanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 şi 13.782.015,56 lei din bugetul național

Green Tour ProMănăstirea Horezu - Obiective turistice | Centrul Naţional

Fonduri Europene și Dezvoltare Regională - Partidul

Proiect este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020. Date de contact beneficiar. Autoritatea pentru Digitalizarea României. Adresa: Bulevardul Libertăţii nr. 14, Sector 5, Cod 050706, Bucureşti, România. Persoana de contact: Monica Chiffa - Manager de proiec Fondul European de Dezvoltare Regională (ERDF) oferă sprijin de peste 10 miliarde de euro în perioada 2014-2020 pentru finanțarea activităților profesionale independente și crearea afacerilor pentru tinerii antreprenori din Europa, susține comisarul european pentru Politică Regională, Corina Crețu Anunț de presă - Programul Operațional Regional 2014 - 2020; Finalizarea proiectului de investiții DEZVOLTAREA ACTIVITĂȚII SC INDEMINAREA PRODCOM S.R.L.; Cod SMIS 112223 - proiect co-finanţat prin Fondul European de Dezvoltare Regională. by Bistrita Business, 2021-05-31 Categories: Bursa, Business in top. FAZA I - Cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Operațional Sectorial Creșterea Competitivității Economice 2007-2013 FAZA II - Cofinanțată din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 Page 1 of 67 MANUAL DE UTILIZAR

HartiCentrul National de Informare si Promovare TuristicaPeisaje – CNIPT Târgu Ocna

Un alt proiect de cercetare al grupului Atlas a primit finanțare din Fondul european de dezvoltare regională. De această dată, în competiția Centrului Național pentru Cercetare și Dezvoltare (în cadrul Programului Operațional de Dezvoltare Inteligentă 2014-2020) Elaborarea strategiei de vizitare a SCI Muntele Mare reprezintă unul dintre obiectivele proiectulului - Managementul durabil al SCI Muntele Mare si al siturilor Natura 2000 Trascau-, cod SMIS-CSNR 37222.Proiectul este co-finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională (FEDR), prin Programul Operațional Sectorial Mediu, Axa prioritară 4 - Implementarea sistemelor adecvate de. Regulamentul (UE) nr. 1.303/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 17 decembrie 2013 de stabilire a unor dispoziţii comune privind Fondul european de dezvoltare regională, Fondul social european, Fondul de coeziune, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondul european pentru pescuit ş